Skip to main content

Speak-Global | online jazyková škola

Školské pravidlá

 

SKÚŠOBNÁ LEKCIA

Každý nový študent má pred začatím kurzu nárok na 30-minútovú skúšobnú lekciu. Túto lekciu si môže objednať prostredníctvom našej webovej stránky, emailom na: info@speak-global.com, alebo na tel. čísle 0904 414 012.

PLATBA ZA KURZ

Jazykové kurzy sa vyplácajú mesiac dopredu, a to najneskôr do 28. dňa v mesiaci pred začatím kurzu. Ak sa študent rozhodne, že ďalší mesiac nebude vo výučbe pokračovať, nahlási prerušenie štúdia, príp. ukončenie štúdia na adrese: info@speak-global.com. Prerušenie štúdia treba nahlásiť najneskôr 2 týždne pred ukončením zaplateného kurzu.

V jazykovej škole Speak-Global sa vyučuje počas všetkých prázdnin i sviatkov. Výnimkou je vianočné obdobie voľna, ktoré zvyčajne trvá 2 týždne. Vianočné prázdniny sú vždy presne určené počas novembra daného roku. Počas víkendov sa nevyučuje.

Minimálny počet objednaných lekcií do mesiaca: 4

MEŠKANIE na začiatku lekcie

Meškanie treba čo najskôr nahlásiť lektorovi telefonicky. Ak žiak mešká a nenahlási to vopred, povinnosťou lektora je počkať 15 minút. Po uplynutí tohto času lekcia prepadá a lektor má právo zaradiť si do rozvrhu inú lekciu.

PRESUNUTIE LEKCIE

Lekciu si možno presunúť na základe dohody s lektorom.  Presunutie lekcie navrhuje lektor podľa toho, ako má v rozvrhu voľné miesto. Pravidlom je, že nový termín lekcie zadáva vždy do jedného týždňa od jej presunutia z pôvodného termínu.

ZRUŠENIE LEKCIE

Lekcia sa dá zrušiť 48 hodín pred jej plánovaným uskutočnením. Lektor ponúkne študentovi 2 náhradné termíny podľa toho, ako to dovoľuje rozvrh hodín, ktorý má stanovený. Zrušená lekcia musí byť odučená vždy do jedného týždňa od pôvodného termínu. Náhradné termíny, ktoré učiteľ ponúkne, majú byť čo najbližšie k termínu, na ktorý je študent zvyknutý. Ak študent odmietne oba ponúkané termíny, lekcia prepadne.

Zaplatené, no neodučené lekcie sa nedajú prenášať do ďalšieho mesiaca

V zmysle autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom je prísne zakázané hodiny nahrávať či vyhotovovať z nich akýkoľvek fotografický, zvukový alebo iný záznam. Porušenie môže viesť k občianskoprávnemu súdnemu konaniu, resp. trestnému postihu.

    Rozumiem a súhlasím s vyššie uvedenými školskými pravidlami.